Společnost pro zvířata

SPOLEČNOST PRO ZVÍŘATA - z.o. ČSOP

Cílem organizace je:

  • přispět k ochraně zvířat před důsledky lidských činů prostřednictvím pomoci zvířatům v nouzi a preventivnímu zabránění jejich strádání: osvětou, výchovou, informováním, změnou systému, legislativy a přežitků;
  • přispět k vedení lidské společnosti směrem k lepšímu vztahu a citlivějšímu přístupu ke zvířatům, a obecně k úctě k životu jako takovému.

Informace z činnosti Společnosti pro zvířata:

"Slepičí kampaň"

Slepice.jpgJejím cílem je zlepšení způsobu chovu slepic, ve smyslu zajištení jejich welfare (dobré životní podmínky). V současné době převážně strádají v klecích (v EU to jsou to dvě třetiny všech nosnic, v ČR je to 97 % nosnic v zemědělském výrobním sektoru).

Tuto kampaň jsme zahájili již v roce 1998, kdy jsme se připojili k celoevropské kampani na podporu přijetí směrnice upravující minimální standardy chovu nosnic (slepic pro snášení vajec) a zakazující chov slepic v klecích. Směrnici se podařilo prosadit v roce 1999 a také zákaz chovu nosnic v tzv. konvenčních nezdokonalených klecích s platností od r. 2012.

 

Nicméně znění směrnice není zcela ideální pro účinné naplnění zajištění dobrých životních podmínek (welfare) pro nosnice. Směrnice je také trnem v oku intenzivnímu vaječnému průmyslu, který se snaží její znění oslabit a zákaz stanovený na r. 2012 odložit. Proto se opět organizace zabývající se ochranou a právy hospodářských zvířat v Evropě spojily a od roku 2006 opět vedou celoevropskou kampaň na posílení zavedení směrnice v praxi. Především se jedná o zvyšování nabídky neklecových vajec pro zákazníky, větší rozvoj neklecových chovů, upozorňování na strádání slepic v klecích v médiích, jednání s odpovědnými státními a EU úředníky, spolupráce s odborníky a vědci.

Společnost pro zvířata v předchozích měsících vedla úspěšnou mediální kampaň, s cílem upozornit na nehumánní chovy slepic a informovat o možnostech výběru vajec z jiných typů a chovů a jejich označování (příspěvky v médiích jsou uvedeny např. v odkazu Média, www.spolecnostprozvirata.cz), také vedla průzkum nabídky neklecových vajec supermarkety v ČR – v druhé polovině r. 2007: informace jsou na www organizace, zejména v odkazech Slepice a Víte, jaká vejce kupujete?

Pokračování kampaně probíhá zejména těmito aktivitami:

  • mediální činnost
  • umístění informací o chovu slepic k pultům s vejci v supermarketech
  • jednání s cateringovými společnostmi – aby upustily od užívání klecových vajec
  • spolupráce se známými osobnostmi
  • stálá účast v celoevropské kampani Compassion in World Farming (CIWF) "Chickens Out", za zachování zákazu nezdokonalených klecí od r. 2012, včetně nominace firem z ČR pro ocenění Dobré vejce (www.thegoodeggawards.org). Toto ocenění začala CIWF v minulém roce udělovat firmám, které nepoužívají vejce z klecí, nebo se k tomu zaváží před rokem 2012. Ocenění se předává vždy v dubnu v Evropském parlamentu v Bruselu. Letos jej získala také česká firma Biopekárna Zemanka.
  • řešení nevyhovujicího a zavádějícího označování krabiček s vejci z klecí (malá písmena, obrázky šťastných slepic). Jedná se porušování směrnic EU o označování a klamání zákazníků.
  • zajištění podpory ministerstva zemědělství pro extenzivní chovy slepic a drůbeže obecně

Další informace: www.spolecnostprozvirata.cz; odkazy Úvodní strana, Hlavní kampaně, Víte, jaká vejce kupujete?

Všeobecná deklarace na ochranu zvířat / Animals matter to me

Do této mezinárodní kampaně WSPA (World Society for the Protection of Animals) se Společnost pro zvířata zapojila na podzim r. 2007. Jedná se o sběr podpisů na petici (on line a papírové archy) žádající OSN o schválení Všeobecné deklarace na ochranu zvířat a také o podporu významných osobností kulturní či politické sféry. Text připravily WSPA a přípravný výbor, ve kterém figuruje také ČR. V minulém roce jsme připravili českou verzi petice, informace v češtině a odkaz na naše webové stránky. Informace jsme zajistili v některých tiskovinách a internetových zpravodajích (zpravodaj Českého svazu ochránců přírody Depeše, internetový magazín Ekolist, zpravodaj pro střední zemědělské školy v ČR a SK Zemědělská škola/Polnohospodárska škola, v jednání je časopis Planeta zvířat, ekologický časopis pro školy Bedrník atd).

Podpisy vybíráme také v rámci naší účasti na akcích pro veřejnost (Festival pro životní prostředí v Praze, Biodožínky Country Life, Mezinárodní den zvířat , Světový den vegetariánství apod.) a především formou odkazu z naší webové stránky. Další občanská sdružení jsme požádali o umístění banneru na jejich webových stránkách. Dosud jsme vybrali přibližně 5 000 podpisů, celosvětově se podařilo ke konci roku 2007 shromáždit 1 milion podpisů.

K této kampani jsme dohodli distribuci pohledů v síti Boomerang. V září 2008 budou rozeslány letáky také do 1500 škol.

Více: www.spolecnostprozvirata.cz, Hlavní kampaně.

Ukončení dlouhodobé přepravy hospodářských zvířat

Po celé Evropě, po celém světě jsou hospodářská zvířata přepravována jako zboží, za účelem výkrmu nebo porážky. Je to velmi krutý a morálně těžko ospravedlnitelný obchod, jenž zvířatům způsobuje mnoho bolesti a utrpení.

Proti tomu po mnoho desetiletí protestují jednotlivci i organizace.

Přitom není problematické porazit zvířata co nejblíže místu svého odchovu či výkrmu a vykrmovat je také tam, kde se narodila či v nejbližším místě.

Ale finanční výhodnost určitých skupinových zájmů, neohleduplnost a lpění na zkostnatělých návycích a zvyklostech stále ročně uvrhují milióny hospodářských zvířat (dále jen zvířat) do velkého strádání a bolesti.

Společnost pro zvířata zahájila kampaň za ukončení dlouhodobé přepravy hospodářských zvířat v roce 2000. Podařilo se nám zpřísnění veterinárních kontrol na tehdejších hranicích a náš tlak a medializování napomohlo k zavedení školení pro přepravce a průvodce zvířat v ČR, jako první země v EU. V roce 2005 jsme se úspěšně zapojili do celoevropské kampaně Stop the Bull Ship – za ukončení dotování vývozu dobytka na Blízký Východ. Získali jsme podporu většinu evropských poslanců, kteří pak i s ostatními schválili zákaz dotací.

Sheeploading2.JPG

V letošním roce jsme se připojili k nové mezinárodní kampani Handle with Care, kterou na podzim 2007 zahájily WSPA, CIWF, Eurogroup for Animals. O situaci v přepravě zvířat a o této kampani jsme na podzim 07 a v květnu 08 informovali prostřednictvím pořadu ČT "Chcete mě?".

V rámci této kampaně probíhají v těchto dnech celosvětové protestní akce kvůli vývozu živých hospodářských zvířat z Austrálie na jatka na Blízkém východě, ke kterým se připojujeme. Ročně z Austrálie putují až 4 miliony ovcí, 600 000 ks dobytka, 26 000 koz – na lodích na jatka na Blízký východ, kde je s nimi navíc zacházeno velmi, velmi nehumánně a jsou porážena způsobem ilegálním jak v Austrálii, tak také v EU. Další informace a fota na www.handlewithcare.net.

V rámci našich aktivit v ČR připravujeme aktuální zmapování situace při vývozu zvířat z ČR a tranzitu zvířat přes ČR, včetně našeho zapojení v celosvětové kampani. Opět zašleme naše materiály školícím místům.

Cílem kampaní – celoevropské a celosvětové je přeprava hospodářských zvířat pouze maximálně 8 hodin nebo do 500 km. V současnosti, i když platí směrnice EU na ochranu zvířat během přepravy, putují tato zvířata několik dní, po silnicích a moři, jen proto, aby byla na konci strastiplné cesty poražena.

Více: www.spolecnostprozvirata.cz; odkazy Úvodní strana, Hospodářská zvířata, Hlavní kampaně

Ekovýchovná a publikační činnost

Ekovýchova

V květnu a červnu jsme vedli kroužek Ekovýchova, při ZŠ Dědina – Praha 6 Ruzyně. Kroužek byl zaměřen na vnímání přírody a zvířata. Většinou jsme využili blízkosti přírodní rezervace Divoká Šárka, kde jsme kromě volně žijících zvířat a zeleně měli možnost s dětmi navštívit stádečko koz a ovcí a děti ochutnaly čerstvé kozé mléko. Podařilo se nám také navštívit dravce Správy Letiště Praha, kteří plaší hejna ptáků, zejména holubů.

P1020225.JPG

Týden aktivit o přírodě

Tuto aktivitu připravujeme na červenec pro děti ve městě Králíky (PU kraj). Poznávání rostlin a zvířat, výlety do přírody a okolí, návštěva u koní, kraviček a včel, povídání si ochraně přírody a zvířat, a o tom, co každý živý tvor potřebuje ke svému šťastnému, naplněnému životu.

Překlad materiálu Ciwf Trust: Správná zemědělská praxe v chovu prasat/Good agriculture practice in pig production

www.gapanimalwelfare.org

Při přípravě tohoto materiálu jsme tvůrcům zajistili informace a video záběry z českého ekologického chovu prasat (p. Sklenář – Sasov u Jihlavy)

překlad 100 stran z publikace GAP, výroba české verze filmu o chovu prasat, kontrola české verze ppt prezentací, umístění na DVD a www, vytištění informačního letáku

Vydali jsme

Materiál Rozumíme zvířatům byl po prvním vytištění v roce 2003 (podpořeno MŽP) opět dotištěn a celkem jsme distribuovali skoro 4 000 kusů: do škol - prostřednictvím středisek ekologické výchovy a Svobody zvířat, do ekologických organizací a center, organizacím Českého svazu ochránců přírody, individuálně školám a učitelům.

Soubor letáků Péče o společenská zvířata byl po prvním vytištění dotisknut již podruhé. Celkem jsme distribuovali 8250 souborů. Zejména do organizací Českého svazu ochránců přírody, dále bylo 1 400 ks rozvezeno firmou Plaček do obchodů s potřebami pro zvířata, několik set kusů putovalo do škol prostřednictvím středisek ekologické výchovy. Dalších 350 ks bylo v květnu zasláno školám v programu Zdravá pětka společnosti Ahold.

V rámci "Slepičí kampaně" jsme vydali několik materiálů např. Zprávu z průzkumu nabídky neklecových vajec supermarkety v ČR, zprávu Zachování zákazu klecí nezdokonalených od roku 2012 – cesta vpřed pro vaječný průmysl; letáček pro spotřebitele "Víte, jaká vejce kupujete?"

Vydali jsme také materiál Každý je vítěz, který porovnává intenzivní a poloextenzivní chovy kuřat na výkrm – brojlerů ve Velké Británii.

Připravujeme

Seminář a tištěný průvodce: Pomoc zvířatům v nouzi

Pro zájemce o praktickou pomoc zvířatům v nouzi, tj. zvířatům, která strádají vlivem nevědomosti nebo špatnou péčí svých majitelů a dochází tak také k porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a veterinárního zákona.

Účelem semináře je odborně a podle již dosažených zkušeností seznámit zájemce s možnostmi řešení strádání - týrání zvířat podle současné legislativy a podle zkušeností jednotlivců, státních orgánů a organizací zabývajících se ochranou zvířat. V praxi lze často obtížně využít ustanovení zákonů a správní řízení trvají příliš dlouho a často zvířata uhynou nebo jsou zabita.

Seminář a průvodce se bude týkat pomoci zvířatům tzv. společenským a zvířatům hospodářským i volně žijícím. V části o zvířatech volně žijících bude také zmíněna problematika zvířat chráněných a zvířat zařazených do Cites, a pašování zvířat. Ne konci semináře zařadíme také přednášku o používání zvířat pro pokusné a jiné vědecké účely.

Speciální důraz bude kladen na analýzu skutečných případů, které vedly buď k pomoci zvířatům či vývojem situace nebyla zvířata zachráněna.

Souboru letáků "Co víme o hospodářských zvířatech?"

Jak a kde žijí, co potřebují, co jim může škodit?

letáky budou připraveny k těmto hlavním druhům HZ: tur domácí (popis ke krávě a jalovičce, býkovi a volovi, teleti), kůň domácí (hříbě, kobyla, klisna, hřebec, valach); ovce domácí (popis k ovci-bahnici, jehněti, beranovi), koza domácí (popis ke koze, kůzlatům, kozlovi), kur domácí, vodní drůbež, krůty, ....

Budou obsahovat informace: - jak tato zvířata nazýváme, jak dlouho žijí, kde by měla žít, jak žijí v intenz. zemědělství, reprodukce, zdravotní problémy, krmení, jejich původní užitek a na co se používají nyní.

Kromě textu budou obsahovat také obrázky zvířat a různé zajímavosti.

Přímá pomoc zvířatům

Nezávisle na našich ostatních projektech pomáháme řešit případy strádání zvířat a podezření na porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Především u případů strádání zvířat hospodářských je zdárné vyřešení podle platných předpisů problematické a zvířata často končí na jatkách.

Z tohoto důvodu připravujeme veřejnou sbírku, abychom mohli zaměstnat minimálně 2 osoby, které se budou přímou pomocí zvířatům a úspěšným řešením případů zabývat. Provádět tuto činnost nad rámec našich projektů, zadarmo je již neúnosné a bohužel, nelze spoléhat na odpovědné orgány státní správy.

Více: www.spolecnostprozvirata.cz, Úvodní strana

Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP/Society for Animals
Lublaňská 18
120 00 Praha
tel/fax: 222 511 075
email: s.pro.zvirata@ecn.cz
www.spolecnostprozvirata.cz; www.alternativeducation.org

Fotogalerie z akcí