Možnosti uplatnění studentů a absolventů VŠ

EKOSPOL aktivně spolupracuje s předními univerzitami České republiky (např. Vysoká škola ekonomická v Praze či České vysoké učení technické v Praze). Studenti při úspěšném absolvování praxe u nás v době studia získávají přednost při výběru do volných pracovních pozic.

Pokud jste studentem posledních ročníků vysoké školy, či čerstvým absolventem, určitě zvažte práci v naší společnosti. Pozice vhodné pro absolventy jsou v sekci aktuální nabízené pozice označeny symbolem .

Možnosti uplatnění studentů Českého vysokého učení technického v Praze

  1. Studenti si mohou vybírat ze široké nabídky témat bakalářských a diplomových prací, kterou poskytuje společnost EKOSPOL, a podílet se tím na řešení skutečných problémů vycházejících z praxe a ne pouze prázdně teoretizovat nad úlohami, se kterými se v ostrém (reálném) provozu nikdy nesetkají.
  2. Studenti mají jedinečnou možnost sledovat proces vzniku bytových domů z reálného prostředí společnosti, která vede současný český residenční trh a to formou praxí či stáží.
  3. Posluchači si mohou vybírat mentory z řad top managementu společnosti a spolupracovat tak s předními osobnostmi českého stavitelství.
  4. Studenti při úspěšném absolvování praxe u nás v době studia získávají přednost při výběru do volných pracovních pozic.
  5. Příležitost zúčastnit se architektonických soutěží a zpracovávat návrhy dle investorských parametrů společnosti.
  6. Personalisté naší společnosti jsou zapojeni do univerzitní kariérní poradny a nabízejí zájemcům rady a doporučení ohledně budoucího zaměstnání.

Návrhy témat pro bakalářské, diplomové a doktorské práce - ČVUT v Praze (EKOSPOL a.s.)

Témata Možné studijní obory/programy
Akustika a ochrana proti hluku v budovách - posouzení akustických vlastností stavebních výrobků zejména s ohledem na nucené větrání (návrh konstrukcí) Konstrukce pozemních staveb/Materiálové inženýrství/Příprava, realizace a provoz staveb
Akustika a ochrana proti hluku v budovách - stacionární zdroje hluku v bytových objektech (voda, ventilace atp.) Konstrukce pozemních staveb
Tepelná ochrana budov - tepelné mosty x termovizní diagnostika (měření, vyhodnocování) Konstrukce pozemních staveb
Tepelná ochrana budov - výplně vnějších otvorů (vliv vlhkostních a tepelných podmínek na konstrukce výplní) Konstrukce pozemních staveb/Materiálové inženýrství
Hospodaření se srážkovou vodou v lokalitách velké bytové výstavby (retence, vsaky atp.) Konstrukce pozemních staveb/Příprava, realizace a provoz staveb
Tepelně technické posouzení problematických detailů staveb (např. rohy místností pod terasami, okna apod.) Konstrukce pozemních staveb
Problematika akustických a tepelných mostů u bytových novostaveb a varianty jejich řešení Konstrukce pozemních staveb
Hydroizolace spodní stavby - systém Xypex a jeho klady a zápory, systémy použití dalších přísad do betonu, vodostavební betony. Optimalizace finančních nákladů u standardních technologií (živičných a foliových syst.) Materiálové inženýrství
Udržení relativní vlhkosti u novostaveb (např. u bytů nad suterénem či sklepy). Je možné, že za určitých okolností vzniká ve skladbě podlahy vlivem kondenzace či jiným vlivem vlhkost, která zvyšuje relativní vlhkost v bytě? Jak tomu zabránit za minimální ekonomické náklady? Konstrukce pozemních staveb
Optimalizace návrhu akustického řešení dělících konstrukcí, varianty materiálového a konstrukčního řešení mezibytových stěn a dělicích konstrukcí (včetně hlediska finančního) Konstrukce pozemních staveb
Rekuperace – akustika, údržba, optimalizace a úspory Konstrukce pozemních staveb
Porovnání na trhu dostupných systémů odvodnění balkónů (technické principy, finanční srovnání, řešení systémových detailů, možnosti vzniku případných poruch a jejich odstranění) Konstrukce pozemních staveb
Řešení akustických a tepelných mostů v bytové výstavbě a jejich porovnání s tuzemskými platnými normami. Oponentura projektovaných řešení na připravovaných projektech, rešerše řešení a detailů používaných jinými developerskými firmami vč. příkladů ze zahraničí, doporučení optimálních řešení (i z hlediska nákladů) Konstrukce pozemních staveb/Příprava, realizace a provoz staveb
Problematika hromosvodů u bytových areálů. Užití aktivních a pasivních hromosvodů a jejich klady a zápory. Je použití francouzské normy na aktivní hromosvody v rozporu s českou legislativou? Jsou při použití obou druhů hromosvodů nutné přepěťové ochrany? Co hrozí, pokud se přepěťové ochrany nepoužijí? Konstrukce pozemních staveb/Materiálové inženýrství
Porovnání drenážních systémů odvonění balkónů dostupných na našem trhu. Jejich rizika, možnosti použití, lepidla vhodná pro jejich lepení a celkové porovnání (mrazuvzdornost, uvolňování vápenných částí, trvanlivost atd.) Konstrukce pozemních staveb/Materiálové inženýrství
Řešení vzduchotechniky v bytových domech se zaměřením na výkony a druhy ventilátorů, jejich propojení s problémem akustiky. Vše vztahovat i na cenové řešení dané problematiky Konstrukce pozemních staveb/Příprava, realizace a provoz staveb
Řešení otopného systému v bytových domech - porovnání systému podlahového topení (elektrické, teplovodní) a klasického topení s radiátory. Vše vztahovat i na cenové řešení dané problematiky Konstrukce pozemních staveb/Příprava, realizace a provoz staveb
Optimální skladba bytů v rezidenčním projektu (např.: dle lokality a dalších faktorů) Management a ekonomika ve stavebnictví
Metodika vyhodnocování rozpočtových nákladů - stanovení ukazatelů pro odhalení chyb v projektu. Management a ekonomika ve stavebnictví
Porovnání různých možností řešení dopravy v klidu - výhody/nevýhody jednotlivých variant s jejich dopadem na cenu stavby Management a ekonomika ve stavebnictví
Faktory ovlivňující rozhodování lidí ve výběru developerské společnosti při koupi nového bytu - průzkum/dotazníkové šetření Management a ekonomika ve stavebnictví
Porovnání vybraných developerských společností z pohledu klientského přístupu, standardů apod. Mystery shopping Management a ekonomika ve stavebnictví
Výstavba nízkoenergetických staveb - dopad na celkové náklady stavby, dotace, výhody pro klienta, vliv na prodejnost Příprava, realizace a provoz staveb
Zpracování kontrolního a zkušebního plánu pro stavbu skutečného bytového areálu Příprava, realizace a provoz staveb
Návrh technických a ekonomických ukazatelů pro porovnání a vyhodnocení nákladů realizovaných bytových projektů Management a ekonomika ve stavebnictví/ Příprava, realizace a provoz staveb
Návrh ekonomických propočtových ukazatelů z realizovaných staveb pro stanovení nákladů výstavby bytových areálů Management a ekonomika ve stavebnictví
Návrh mechanismu efektivní kontroly práce generálního dodavatele a subdodavatelů při výstavbě velkých bytových areálů Management a ekonomika ve stavebnictví
Srovnání forem financování rezidenčních developerských projektů na skutečných příkladech, jejich výhody a nevýhody (financování z vlastních vs. cizích zdrojů, kombinované formy financování, PPP projekty, venture kapitál, úvěry, průběžné bankovní financování z prodaných hypoték atd...) Management a ekonomika ve stavebnictví/ Příprava, realizace a provoz staveb
Případová studie - analýza realizace skutečného rezidenčního projektu, analýza jeho chyb a návrhy lepšího řešení Management a ekonomika ve stavebnictví
Oponentura architektonického řešení skutečného projektu bytového areálu - kompletní analýza kladů a záporů projektu a návrhy lepších řešení Architektura a stavitelství
Architektonický návrh bytového projektu dle předem zadaných parametrů (soutěž) Architektura a stavitelství
Charakteristika a hlavní klady a zápory nejpoužívanějších informačních systémů ve stavebních a developerských firmách Informační systémy ve stavebnictví
Inženýrská činnost u developerského projektu bytových domů - problematika získávání potřebných povolení v podmínkách České republiky. Institut autorizovaného inspektora Projektový management a inženýring
Role generálního dodavatele při výstavbě bytových areálů, role subdodavatelů, problematika řízených subdodávek - klady a zápory jednotlivých forem spolupráce s dodavateli Management a ekonomika ve stavebnictví

Poznámka: Zdali se dané téma hodí pro zpracování bakalářské/diplomové práce, nebo pro doktorskou práci, je na zvážení orgánů fakulty.

V případě zájmu o vypracování vybraného tématu nás kontaktujte na prace@ekospol.cz