Zásady zpracování osobních údajů

 

1.    Účelem těchto zásad je poskytnutí informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů společností EKOSPOL a.s., IČ: 63999854, se sídlem Praha 7, Dukelských hrdinů 747/19, PSČ 170 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3590 (dále jen “správce“), a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

2.    Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

a)       Identifikační údaje

Správce zpracovává za účelem uzavření a plnění smlouvy Vaše identifikační údaje, a to zejména Vaše jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu bydliště. Identifikační údaje jsou součástí smluv, které se správcem uzavíráte. Správce zpracovává identifikační údaje v rozsahu, který mu nařizují právní předpisy. Správce pro účely splnění své zákonné povinnosti vyplývající mu ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zaznamená identifikační údaje fyzických osob stanovených tímto zákonem a ověří je z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti.

Správce uchovává Vaše identifikační údaje po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu s Vámi.

 

b)      Kontaktní údaje

V případě, že správci poskytnete své kontaktní údaje, a to zejména Vaše jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mail, telefonní číslo, zpracovává tyto za účelem výkonu obchodní činnosti správce, spočívající zejména v přímém marketingu sestávajícím ze zpětného kontaktu a vytvoření a zasílání zpětné nabídky správcem.

 

c)       Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. V případě, že máte ve webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává správce záznamy o Vašem chování na internetových stránkách správce za účelem vylepšení provozu internetových stránek správce, a dále za účelem přímého marketingu. Ukládání cookies lze zakázat v nastavení webového prohlížeče. Zákazem cookies se mohou stát některé funkce webových stránek nedostupnými.

 

d)      Personální údaje

Odesláním svého životopisu udělujete dobrovolně správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v životopise, motivačním dopise či jiném sdělení, zaslanými správci za účelem účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici u správce.

 

3.    Právní důvody zpracování osobních údajů

 

a)       Správce je oprávněn zpracovávat Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje za účelem uzavření a plnění smlouvy i bez Vašeho souhlasu. Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaše identifikační údaje i bez Vašeho souhlasu za účelem splnění své právní povinnosti vyplývající mu z právních předpisů (např. zákon č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, zákon č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, atd.).

 

b)      Správce je oprávněn na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše kontaktní údaje pro marketingové a obchodní účely. Udělení souhlasu není třeba v případě, kdy správce zpracovává kontaktní údaje svých zákazníků z důvodu svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu. I v takovém případě jste Však oprávněni vyslovit svůj nesouhlas s tímto zpracováním. Zákazníkem dle těchto zásad je osoba, se kterou správce je či byl ve smluvním vztahu a dále osoba, která kontaktovala správce za účelem získání informací v souvislosti s nabídkou správce v rámci jeho obchodní činnosti.

Udělení souhlasu ke zpracování Vašich kontaktních údajů pro marketingové a obchodní účely je dobrovolné. Tento souhlas zůstává v platnosti do doby, dokud jej neodvoláte.

Vámi udělený souhlas dle tohoto bodu jste oprávněni odvolat a svůj nesouhlas se zpracováním Vašich kontaktních údajů jako zákazníků správce dle tohoto bodu jste oprávněni vyslovit prostřednictvím odkazu uvedeného v zaslaném obchodním sdělení či případně na kontaktech uvedených níže v článku 6. písm. i) bodech (1) a (2) těchto zásad.

c)       Správce je oprávněn na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše personální údaje za účelem Vaší účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici a dále evidence Vaší osoby jakožto uchazeče o zaměstnání u správce v personální databázi správce. 

Udělení souhlasu ke zpracování Vašich personálních údajů pro účely účasti ve výběrovém řízení na danou pracovní pozici je dobrovolné. Tento souhlas udělujete na dobu tří let od ukončení výběrového řízení.

Tento souhlas jste oprávněni odvolat na kontaktech uvedených níže v článku 6. písm. i) bodech (1) a (2) těchto zásad.

 

4.    Zabezpečení osobních údajů

Správce zabezpečuje Vaše osobní údaje organizačními a technickými opatřeními proti přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

5.    Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme našim dodavatelům dle níže uvedeného:

a)       za účelem splnění našich smluvních povinností předáváme kontaktní údaje kupujících námi prodávaných nemovitostí dodavatelům realizujícím naše projekty,

 

b)      za účelem splnění zákonné povinnosti kupujících námi prodávaných bytů předáváme jejich kontaktní údaje osobě odpovědné za správu bytového domu,

 

c)       za účelem efektivního vedení a vyhodnocování výběrových řízení na námi nabízené pracovní pozice předáváme personální údaje uchazečů o zaměstnání poskytovatelům personálních databázových systémů správce, a to včetně cloudových uložišť,

 

d)      pro marketingové a obchodní účely správce předáváme kontaktní údaje osob, které nám s tímto zpracováním správci udělily souhlas, poskytovatelům IT služeb, včetně cloudových uložišť, příp. marketingovým agenturám.

V případě využívání cloudových uložišť jsou tato umístěna vždy v rámci EU. Jednotliví zpracovatelé jsou oprávněni nakládat s osobními údaji výhradně pro účely, ke kterým byli správcem pověřeni.

 

6.    Práva subjektů údajů

 

a)       Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem/zpracovatelem, které zahrnuje právo získat potvrzení, zda správce/zpracovatel zpracovává osobní údaje a právo na poskytnutí informace o zpracování osobních údajů (účel, kategorie, příjemci, doba zpracování, atd.)

 

b)      Máte právo na opravu Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem/zpracovatelem v případě, že jsou nepřesné.

 

c)       Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů (právo být zapomenut) zpracovávaných správcem/zpracovatelem, a to za předpokladu, že již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány a s výjimkou osobních údajů zpracovávaných za těchto splnění zákonných povinností správce.

 

d)      Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že:

-          máte za to, že jsou nepřesné,

-          máte za to, že je správce/zpracovatel zpracovává protiprávně,

-          správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

-          vznesete námitku proti jejich zpracování, a to do doby, než nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 

e)      Máte právo na oznámení o opravě, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 

f)        Máte právo na poskytnutí Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem/zpracovatelem ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

 

g)       Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů správcem.

 

h)      V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zpracování osobních údajů z jiných právních důvodů a dále na zpracování osobních údajů po dobu, kdy byl Váš souhlas platně udělen.

 

i)        Veškerá výše uvedená práva jste povinni uplatnit u správce:

(1)    písemně na adrese Dukelských hrdinů 747/19, PSČ 17000,

(2)    prostřednictvím e-mailu na ekospol@ekospol.cz,

nebude-li správcem v konkrétním případě stanovena jiná forma uplatnění Vašeho práva.

j)        Máte právo podat stížnost ve věci zpracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu správce, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

7.    Tyto zásady jsou platné a účinné dnem 24.4.2019.