Gymnázium ALTIS s.r.o.

Gymnázium ALTIS s.r.o.
Dopplerova 351, 10900, Praha 10 – Petrovice 
tel/fax: 244 912 007
email: vedeni@altis.cz
www.altis.cz 

Škola, která nastartuje úspěch Vašich dětí?

Střední školy (mezi které patří i víceletá gymnázia) nabízejí mnoho, od různorodé nabídky předmětů (včetně nepovinných předmětů a kroužků), přes nižší počty žáků ve třídě, použití moderních vyučovacích metod, individuální přístup, důraz na kompetence, až po moderní vybavení školních prostor. V nabídce se zase tolik neliší. Co je ale podstatné pro vývoj dítěte? Je to v zásadě jednoduchá myšlenka – vyvinout takové úsilí, použít takové metody, aby se k jeho schopnostem a dovednostem získaným geneticky přidala co největší míra dalších, které děti získávají především návštěvou školy (tzn. přidaná hodnota).

To vše ještě podpořeno rozvojem volních vlastností, které jsou nezbytné pro úspěšné a kvalitní prožití života (pracovitost, cílevědomost, tolerance, slušnost, sebevědomost, tvořivost apod.). Ale právě v tom je velký problém. V České republice není zatím vůbec rozvinut systém, který by zajišťoval „přidanou hodnotu školy“.

Soukromé gymnázium ALTIS má precizně vypracovaný systém na zajišťování „přidané hodnoty školy“, včetně sledování a formování volních vlastností žáka. Tím se výrazně odlišuje od ostatních škol.

Proč to tedy nedělají i ostatní školy? Je zde pár významných okolností, které tomu brání:

  • na školách chybějí znalosti z oblasti diagnostiky (pedagogicko-psychologické)
  • zásadně chybí na školách analytik (umí analyzovat získaná data, uvést je do souvislostí, udělat závěry a navrhnout reálné postupy), a to na úrovni celé školy
  • chybí na školách odborníci, kteří pomocí vhodných diagnostických metod provedou testování, vyhodnocení a zpracování zpráv, a to na úrovni jednotlivého žáka (tato činnost zabere u jednoho žáka asi 6-7 hodin na jednu diagnostiku)
  • zásadně chybí na školách odborníci, kteří dokáží vést kvalifikovaný pohovor se žákem (včetně jeho rodičů) nad výsledky předchozího šetření. Pohovor, který směřuje k doporučení, jaké strategie zvolit vzhledem k získaným informacím (tato činnost zabere u jednoho žáka asi 1-3 hodiny na jednu diagnostiku)
  • zásadně chybí odborníci, kteří dokáží shrnout minulé roky studia na škole a pomocí předchozí zevrubné diagnostiky doporučit optimální profesní kariéru, především doporučit vhodnou vysokou školu (tato činnost zabere u jednoho žáka 7-8 hodin)

Soukromé gymnázium ALTIS všechny tyto činnosti vykonává a tuto vysoce nadstandardní službu svým klientům poskytuje, a také proto už mnoho let patří mezi nejlepší školy nejenom v Praze, ale i v rámci celé ČR. Popsat celý systém by zabralo desítky stránek. Zeptejte se nás!

Jsme úspěšní, naši studenti budou také!

Základním kritériem pro úspěšnost absolventa gymnázia je bezesporu přijetí na zvolenou vysokou školu. Z tohoto pohledu je úspěšnost výrazná – v posledních dvou školních letech je to 100% úspěšnosti vstupu na vysoké školy. Pokud vezmeme statistiku našich maturantů za 10 let, tak úspěšnost je přes 90%. Máme i další data, která vyčíslují přidanou hodnotu školy. Pod tímto pojmem chápeme posun rozumových schopností (mimo jiné se skládají ze schopnosti práce se slovem, čísly, obrazci a kapacitou paměti), ke kterému - díky kvalitní práci školy - došlo. Naše dlouhodobé statistiky říkají, že běžně dochází k posunu až o jednu výkonnostní skupinu (hladiny: průměrná inteligence, mírný nadprůměr, zjevný nadprůměr, vynikající inteligence). I v oblasti volních vlastností lze dlouhodobým pozorováním vysledovat pokroky. Naši žáci se stávají komunikativnějšími, ctižádostivějšími, pružnějšími, sebevědomějšími, odpovědnějšími, ale i slušnějšími a sociálně citlivějšími.

A na závěr?

Dnes jsme uznávanou a velmi žádanou školou, která klientům poskytuje skutečně výjimečné služby. Pokud budete mít zájem o studium, případně o diagnostiku pro vaše dítě či o další informace, kontaktujte nás co nejdříve. Výběrem výborné školy dnes rozhodujete o budoucím úspěchu Vašich dětí!

Za celý pedagogický sbor Vás zveme k nám!

PaedDr. Vladimíra Fišerová, ředitelka gymnázia a JUDr. Ing. Jaroslav Fišer, jednatel společnosti

Gymnázium ALTIS, šance pro Vaše dítě!

Chcete, aby Vaše dítě studovalo ve třídě společně s nadanými a cílevědomými kamarády? Gymnázium ALTIS Vám pomůže tuto vizi naplnit. Z následujících krátkých tabulek si můžete udělat představu, jak schopní žáci na gymnáziu ALTIS studují. Data jsou získána pomocí testování, které gymnázium ALTIS absolvovalo s firmou SCIO. Ta je známá svým rozsáhlým testováním na základních, středních i vysokých školách. Každého testování se zúčastní velké množství žáků a škol, a proto poskytuje skutečně relevantní a hodnověrná data.

NIŽŠÍ ROČNÍKY

Oblasti
Prima
Gymnázium ALTIS
Ostatní víceletá gymnázia
Základní školy
6. ročník
Obecné studijní předpoklady
87
86
40

Poznámka: Dané hodnoty jsou udávány v percentilech. Ten vyjadřuje pořadí účastníka přepočtené na stupnici 0 až 100 (0 = nejhorší, 50 = přesný střed, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako počet procent ostatních, které účastník předstihl.

Anglický jazyk nebyl nabízen.

Oblasti
Kvarta
Gymnázium ALTIS
Ostatní víceletá gymnázia
Základní školy
9. ročník
Obecné studijní předpoklady
85
85
52
Anglický jazyk
87
84
49

VYŠŠÍ ROČNÍKY

Oblasti
Sexta
Gymnázium ALTIS
Ostatní  gymnázia
Všechny střední školy
Obecné studijní předpoklady
67
66
50
Anglický jazyk
85
79
50
 
Oblasti
Septima
Gymnázium ALTIS
Ostatní  gymnázia
Všechny střední školy
Obecné studijní předpoklady
73
71
59
Anglický jazyk
79
58
45

Maturitní ročníky zase testujeme pomocí CERMATU, což je útvar MŠMT, který je pověřen reformou maturitní zkoušky.

Tohoto testování se zúčastní stovky škol, a proto je to pro školy velmi dobrá příležitost srovnat výkony svých žáků s vrstevníky a vytvořit si tak reálnou představu o práci školy, ale také o konkurenceschopnosti svých žáků.

MATURITA NANEČISTO

ROK 2007

Předměty
SG ALTIS
Ostatní gymnázia
Český jazyk
55,4
46,5
Anglický jazyk
99,4
56,4

Jistě pro Vás nyní není překvapením, že naši žáci mají v posledních dvou letech 100% úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ.

Na Vaše děti čeká i množství sportovních akcí, exkurzí, poznávacích zájezdů, projektových dnů a mnoho dalších aktivit. Naši žáci se ve škole skutečně nenudí, a proto sem chodí rádi. Může mezi nimi být i Vaše dítě!

PaedDr. Vladimíra Fišerová a kolektiv učitelů se těší na Vaši návštěvu.

Mgr. Bc. Jaroslava Fišerová, ředitelka Gymnázia ALTIS s. r. o.

PRO VÍCE INFORMACÍ KLIKNĚTE NA www.altis.cz